Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang exclusieve aanbiedingen.

Login of maak een nieuw account aan

 • Wachtwoord vergeten
 • Gebruikersnaam vergeten
 • Registreren

-

Is golf uw sport, zonder daarvoor de hoofdprijs te willen betalen? Koop dan voordelig in bij Virtualgolfshop. In ons ruime assortiment vindt u onder andere gebruikte en nieuwe golfballen en accessoires zoals trolleys. Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord.

 

Bestellen 
Bestellen bij Virtualgolfshop is zeer eenvoudig. U kiest een van de diverse zoekmogelijkheden tot u het door u gewenste artikel vindt. U kunt dan meer informatie opvragen en het artikel in de winkelwagen plaatsen. Vervolgens kunt u door het invoeren van uw gegevens (via een eenvoudig stappenmenu) het artikel bestellen.

Gegevens 
Om uw bestellingen goed af te kunnen leveren heeft Virtualgolfshop uw adresgegevens en e-mail adres nodig. Deze gegevens worden met alle zorgvuldigheid geregistreerd, waarbij Virtualgolfshop een privacyverklaring hanteert. Uw privacy wordt dan ook door ons gewaarborgd en uw gegevens worden alleen door Virtualgolfshop gebruikt.

Bevestiging order 
Nadat u al uw gegevens hebt ingevoerd wordt een bevestiging van uw bestelling gevraagd. Na deze bevestiging ontvangt u automatisch een elektronische factuur. Door deze bevestiging is uw order definitief geplaatst en gaat u akkoord met de leveringsvoorwaarden van Virtualgolfshop.

Betaling 
Betaling van uw bestelling kan bij Virtualgolfshop op twee verschillende manieren:

 1. Door middel van een Ideal betaling
 2. Creditcard
 3. Paypal
 4. Een directe overboeking naar Rabobank rekening 393563790, ten name van Virtualgolfshop, te Amsterdam.
 5. Aan de postbode bij een bezorging onder rembours (extra kosten zijn voor de koper). Voor bestellingen onder € 500,- totale waarde brengt Virtualgolfshop verzendkosten in rekening.

Betaling per bank 
U kunt het geld natuurlijk ook zelf overboeken naar de bankrekening van de Virtualgolfshop. Vermeld u bij uw overboeking duidelijk uw naam, woonplaats en een eventuele referentie die u van de Virtualgolfshop gekregen heeft in de orderbevestiging. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen sturen wij uw bestelling naar het afleveradres. Virtualgolfshop geeft de voorkeur aan deze betalingsvariant (mits het gehele bedrag wordt overgemaakt) en geeft u dan ook 2% betalingskorting als u hiervoor kiest!

Betaling onder rembours 
Bij betaling onder rembours worden de goederen verstuurd via TPG Post en kunt u het verschuldigde bedrag aan de medewerker van TPG Post voldoen. Hierbij komen echter extra kosten die de koper verschuldigd is en die u aan de medewerker van TPG Post dient te betalen.

Verzending 
Virtualgolfshop verzendt alle bestellingen via onze vaste transporteur Post NL. Post NL verzorgt de bestelling voor u in samenwerking met TPG post. Dit betekent dat uw bestelling bij uw deur wordt afgeleverd en pas aan u wordt overhandigd na ondertekening voor ontvangst. Daarnaast is uw bestelling gedurende de gehele verzending ook verzekerd. U loopt dus geen enkel risico.

Virtualgolfshop is een handelsonderneming op internet. Virtualgolfshop is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34189780.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Virtualgolfshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: http://www.Virtualgolfshop.nl
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Virtualgolfshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Virtualgolfshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Offertes/Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Offertes zijn enkel geldig indien schriftelijk en gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien de offerte geen termijn vermeldt, is de offerte geldig gedurende 10 kalenderdagen (incl. Producten van Derden). Bestellingen kunnen schriftelijk, via internet of telefoon worden geplaatst maar zijn enkel bindend indien aanvaard door Virtualgolfshop d.m.v. een elektronische Orderbevestiging. Gelieve de Orderbevestiging zorgvuldig door te nemen en Virtualgolfshop onmiddellijk via e-mail op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien u dit niet doet, is de Orderbevestiging van toepassing op deze Overeenkomst. 
2.2 Alle aanbiedingen van Virtualgolfshop zijn vrijblijvend en kunnen niet worden beschouwd als een aanbod om een overeenkomst aan te gaan. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Virtualgolfshop d.m.v. een elektronische Orderbevestiging. 
2.3 Virtualgolfshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Virtualgolfshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 
2.4 Virtualgolfshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5. 
2.5 Na totstandkoming van de overeenkomst door middel van de elektronische Orderbevestiging is Virtualgolfshop slechts verplicht tot levering van de bestelde producten zolang de voorraad strekt. Indien bestelde producten niet meer leverbaar blijken (e.e.a. ter beoordeling van Virtualgolfshop) is Virtualgolfshop gerechtigd u ter vervanging terstond een nieuwe aanbieding te doen voor gelijkwaardige producten met een gelijkwaardige prijs. U bent gerechtigd deze aanbieding schriftelijk of via e-mail te weigeren en de bestelling kosteloos te annuleren.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en inclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Handlings- en verzendkosten worden tot een totale bestelde waarde van € 500,- in rekening gebracht. Boven een totale bestelde waarde van € 500,- worden handlings- en verzendkosten niet in rekening gebracht. Dit geldt niet voor producten die onder rembours worden besteld. Hierbij zijn de kosten voor de koper. 
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen drie (3) dagen na factuurdatum welke u terug kunt vinden op de automatisch verstuurde elektronische factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
3.3 Betaling kan geschieden door middel van overboeking naar bankrekening 393563790 (Rabobank) ten name van Virtualgolfshop te Amsterdam. Er geldt geen minimum bij uw bestellingen. Bij betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Virtualgolfshop. Eventueel kan in overleg met Virtualgolfshop een andere manier van betaling overeengekomen worden. Zie hiervoor onze betaalmogelijkheden
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Virtualgolfshop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Virtualgolfshop.

Artikel 4. Levering 
4.1 De door Virtualgolfshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en niet te kwalificeren als een wettelijk fatale termijn. 
4.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 
4.3 De levering van de producten geschiedt op het door u opgegeven afleveradres. Omdat u verantwoordelijk bent voor de juistheid van dit adres dient u dit in de electronische Orderbevestiging te controleren en Virtualgolfshop per omgaande schriftelijk te informeren indien er sprake is van afwijkingen c.q. onvolkomenheden. 
4.4 U draagt de verantwoordelijkheid en het risico van het in ontvangst nemen van de producten op het door Virtualgolfshop aan u bevestigde afleveradres.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Virtualgolfshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Virtualgolfshop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
6.2 Virtualgolfshop garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Gebruiksindicatie, garantie, reclames en aansprakelijkheid 
7.1 Virtualgolfshop is geen officiële dealer van de door haar verkochte merkproducten, maar een onafhankelijke wederverkoper van retail sportartikelen en daarmee producent noch hoofdimporteur in de Europese Unie van de producten in de zin van artikel 187 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Virtualgolfshop heeft derhalve geen enkele invloed op het productieproces van de door haar verkochte producten en is als zodanig niet aansprakelijk voor enige gevolgschade van gebrekkige producten, anders dan bij dwingend wettelijk voorschrift bepaald. 
7.2 De door Virtualgolfshop verkochte producten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik op golfbanen, goedgekeurd door van overheidswege erkende Europese sportbonden, en met inachtneming van de op deze golfbanen geldende spel- en veiligheidsregels. Voor elk hernieuwd gebruik dienen producten te worden gecontroleerd op breuken en zichtbare slijtage. Afwijking van deze gebruiksindicatie kan gevaarlijk zijn, leiden tot gebreken en daaruit voortvloeiende gevolgschade. 
7.3 Op alle nieuwe producten geeft Virtualgolfshop de geldende fabrieksgarantie (dit geldt niet voor de gebruikte golfballen), tenzij anders vermeld op de offerte. 
7.4 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Virtualgolfshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 
7.5 U heeft tevens de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten zichtbare gebreken vertonen. Indien dit het geval is, dient u de levering terstond te weigeren. Later geconstateerde fabricagegebreken dient u Virtualgolfshop zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd te melden. 
7.6 Na constatering van een gebrek aan een product mag dat product niet in gebruik worden genomen. 
7.7 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Virtualgolfshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.8 Als wederverkoper van producten heeft Virtualgolfshop geen invloed op het productieproces van de producten. Virtualgolfshop kan dan ook slechts producten vervangen c.q. deze retour nemen onder restitutie van de door u betaalde koopsom. Indien daarnaast schade is ontstaan tengevolge van een gebrek in een product, dan zal Virtualgolfshop, na schriftelijke en gemotiveerde melding daarvan aan haar, de gegevens van de fabrikant c.q. de hoofdleverancier van deze producten aan u ter beschikking stellen. 
7.9 Melding van schade dient in ieder geval binnen 7 werkdagen na waarop deze zich heeft geopenbaard aan Virtualgolfshop schriftelijk te worden medegedeeld. 
7.10 Iedere schade die is ontstaan tijdens gebruik van de producten anders dan de in artikel 7.2 omschreven gebruiksindicatie of in strijd met deze gebruiksindicatie, dan wel in strijd met de bij de producten geleverde gebruiksaanwijzing komt in elk geval niet voor enige vergoeding in aanmerking. 
7.11 Iedere schade die is ontstaan door producten die zijn gedemonteerd en weer gemonteerd, door producten die ruw, abnormaal, of overmatig zijn gebruikt (slijtage) of door slecht onderhouden producten komt in elk geval niet voor enige vergoeding in aanmerking. 
7.12 Sportactiviteiten kunnen altijd leiden tot letsel bij uzelf of anderen. Virtualgolfshop adviseert u zich te verzekeren tegen de eventuele gevolgen daarvan.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Virtualgolfshop, dan wel tussen Virtualgolfshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Virtualgolfshop, is Virtualgolfshop niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Virtualgolfshop.

Artikel 9. Overmacht 
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Virtualgolfshop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Virtualgolfshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Virtualgolfshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Verwerking privacygegevens 
Virtualgolfshop is een handelsonderneming op internet. Virtualgolfshop is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34189780. 
10.1 Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst vraagt Virtualgolfshop u uw persoonsgegevens aan haar te verstrekken. Daarnaast kan zij deze gegevens gebruiken om u te informeren over haar producten. Mocht u geen prijs stellen op dergelijke informatie dan kunt u dit bij ons melden, zie Contact.

Artikel 11. Diversen 
11.1 Indien u aan Virtualgolfshop schriftelijk opgave doet van een adres, is Virtualgolfshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Virtualgolfshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
11.2 Wanneer door Virtualgolfshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Virtualgolfshop deze Voorwaarden soepel toepast. 
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Virtualgolfshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Virtualgolfshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
11.4 Virtualgolfshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid 
13.1 Elke partij moet de van de andere partij ontvangen informatie die als 'vertrouwelijk' staat gemerkt of waarvan redelijkerwijze blijkt dat het vertrouwelijke informatie betreft, behandelen als eigen vertrouwelijk informatie

1.1. Transportkosten 
Voor de verzending van uw bestellingen tot een bedrag van € 500,- binnen Nederland, wordt een vast bedrag aan verzendkosten in rekening gebracht. Bij een bestelling voor een totaalbedrag boven de € 500,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht. De verzendkosten worden tijdens uw bestelling vermeld in uw winkelwagen en worden automatisch aan uw ontvangstbevestiging en factuur toegevoegd.

1.2. Rembourskosten
Wanneer u uw bestelling onder rembours wenst te ontvangen (u wenst direct aan de postbode of transporteur te betalen), worden de extra kosten voor deze service aan uw ontvangstbevestiging en factuur toegevoegd.

1.3. Levertijd
De leveringstermijn van het product bedraagt, na ontvangst van de betaling, maximaal 12 werkdagen. De meeste artikelen uit ons assortiment zullen nog dezelfde dag aan u verzonden worden. Om u echter een zo uitgebreid mogelijk assortiment te kunnen aanbieden is het mogelijk dat bepaalde minder gangbare artikelen pas een aantal dagen later verzonden kunnen worden. Wij houden u hiervan via e-mail op de hoogte. Het transport in Nederland gebeurt via TNT en TPG Post en duurt in normale gevallen 2 tot 12 werkdagen.

Betalingswijzen en levertermijnen:

 • Overschrijving: bij betaling via bankoverschrijving wordt uw bestelling verzonden vanaf het moment dat het bedrag op onze bankrekening is bijgeschreven.
 • Remboursbetaling: bij betaling onder rembours wordt uw bestelling direct verzonden (indien voorradig).

Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Virtualgolfshop overschreden wordt, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (brief of e-mail) in kennis stellen. Indien mogelijk zullen wij u een aantrekkelijk alternatief bieden. Daarnaast heeft u in dit geval ook de keuze om de overeenkomst met Virtualgolfshop te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail of brief aan Virtualgolfshop te melden, zonder hieraan echter enig recht op schadevergoeding te kunnen verbinden. 
Indien u reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke door u wordt ontbonden, zal Virtualgolfshop het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen (nadat zij uw e-mail of brief ter bevestiging van de door u ontbonden overeenkomst heeft ontvangen) aan u terugbetalen.

1.4. Bezorging
TPG levert uw bestelling aan huis af. Wanneer u op het moment van levering niet thuis bent, wordt door TPG een bericht achtergelaten waar en wanneer u het pakket af kunt halen. Het pakket wordt drie weken in bewaring gehouden op het betreffende adres. Indien u het pakket na drie weken nog niet hebt afgehaald wordt het door TPG geretourneerd aan Virtualgolfshop.

1.5. Informatie
Indien u verdere informatie wenst over deze leveringsvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via e-mail :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Meer artikelen...

 1. Privacy Policy
 2. Over ons

Virtualgolfshop.nl
1032 KX Amsterdam
telefoon: 06-520 35 908
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.